Disclaimer

Deze website is een uitgave van de Terborgse HandelsOnderneming B.V. (vanaf nu THO). Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. THO kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat je aanvullend deskundig advies hebt ingewonnen. Evenmin kan THO garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. THO streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt THO zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van THO en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van THO wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Informatie op deze website

THO besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden (zowel in tekst als beeldmateriaal) in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. THO wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

THO garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. THO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. THO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

THO garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.