Kantoormeubelen bestellen bij de THO?

De THO zet die paar stapjes extra wél! Advies, berzorging, inhuizing, montage én garantie in de meeste gevallen standaard - bij de prijs inbegrepen. #Service

Algemene voorwaarden Terborgse HandelsOnderneming B.V.

Inleiding

U ziet hier de algemene voorwaarden van de Terborgse HandelsOnderneming B.V. (Hierna: THO, wij, onze, ons) Onder deze algemene voorwaarden vallen: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, de THO privacyverklaring en de THO cookieverklaring.

De THO behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de bijbehorende voorwaarden en verklaringen als hierboven beschreven te wijzigen indien de THO bij deze wijziging een aantoonbaar zwaarwichtig belang heeft en dat daarvoor het eventuele, door die wijziging geschade, belang van de wederpartij moet wijken.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Definities

Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met de THO een koopovereenkomst aangaat. Onder "aflevering" wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.

2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met de THO. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Offertes en/of aanbiedingen

Al onze offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

4 Totstandkoming

De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door de THO dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Indien de THO aan de koper een orderbevestiging toezendt geldt de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koper binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

5 Eigendomsvoorbehoud

De THO blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopsom van al deze zaken geheel is voldaan Indien de THO in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de koper ook deze vorderingen van de THO geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de THO jegens de koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de THO.

6 Aflevering en Risico

Aflevering vindt plaats "af magazijn" tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de THO de zaken zal bezorgen.

De zaken zijn voor risico van koper zodra de THO heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van koper staan op de door de THO aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door de THO bezorgd zullen worden gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten, onafhankelijk van de omstandigheid dat het vervoer plaatsvindt door een door de THO aangewezen vervoerder en onafhankelijk van de vervoerscondities. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien levering franco huis is overeengekomen betekent dat er franco afgeleverd wordt op de begane grond achter de eerste gesloten deur. Voor verticaal transport naar een eerste en/of hoger gelegen verdieping of naar het souterrain worden 2% van het netto factuurbedrag als kosten exclusief btw in rekening gebracht. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat er een ruime lift aanwezig is.

7 Bijkomende kosten

Montage van rekken, bureaus, verlichting e.d. gebeurt tegen uurloon tenzij duidelijk, anders in onze offerte is overeengekomen. Voor zendingen met een factuurwaarde beneden de € 100,00 exclusief btw zijn wij helaas genoodzaakt u een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. Extra kosten worden in rekening gebracht indien er bij de afleveringen zich omstandigheden voordoen die de normale gang van leveranties in de weg staan.

8 Levertijd

De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een overeengekomen termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. De THO  is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht de THO niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

9 Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de THO alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van de THO op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

10 Garantie

Alle nieuw geleverde zaken, dus geen gebruikte zaken of zaken afkomstig uit showroompartijen, worden gedurende een periode van 24 maanden gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat de THO naar haar keuze voor haar rekening zal herstellen c.q. vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van de THO. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan de THO zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door de THO in rekening worden gebracht.

11 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij opdrachten tot levering van goederen een factuurbedrag ad. € 10.000,00 te boven gaand gelden de navolgende bepalingen:
30%   bij opdracht
60%   bij levering
10%   binnen 1 maand na aflevering

De op de factuur in rekening gebrachte krediet beperking kan slechts in mindering worden gebracht indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats vindt. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, over het verschuldigde bedrag. Dit geldt ook ingeval uitstel van betaling wordt overeengekomen. Buiten de koopsom is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten die door de niet tijdige betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin verkoper haar vordering ter incasso in handen van derden heeft moeten stellen. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00.

12 Reclames

Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan de THO Klachten ten aanzien van aantallen, geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan de THO te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

13 Retourzendingen - Herroeppingen

Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden worden geweigerd. Alle retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.

13.1 Retourzendingen bij overeenkomsten gesloten middels webshop

Bij online gesloten overeenkomsten heeft de koper de mogelijkheid zaken te retourneren en/of ter ruilen binnen 14 dagen na aflevering. Dit kan zonder opgaaf van redenen. Zaken dienen in een zo origineel mogelijke verpakking retour gezonden te worden en onbeschadigd te zijn daar waar onbeschadigde zaken in beginsel zijn geleverd. Het totale aankoopbedrag minus de verzend/transportkosten worden door de THO. aan koper terugbetaald, binnen enkele dagen na ontvangst geretourneerde zaak, uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst geretourneerde. Op moment de THO zaken bij de koper af moet halen / om moet ruilen worden de kosten hiervan voorafgaand met de koper overlegd. Geretourneerde zaken zullen door de THO bij ontvangst worden gecontroleerd. Mochten schades worden geconstateerd door toedoen koper behoudt de THO zich het recht voor de kosten hiervan aan de koper in rekening te brengen.

13.2 Herroepingen bij overeenkomsten gesloten middels webshop

Wanneer koper de overeenkomst wenst te herroepen is dit mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zaak. Bij levering van diensten is dit mogelijk tot 14 dagen voor uitvoering van de dienst. Koper dient hiervoor het herroepingsformulier aan te vragen / te downloaden en deze juist in te vullen en naar de THO te verzenden. Dit formulier is opgesteld conform het standaard Europese model en online te vinden.  

14 Aansprakelijkheid

De THO aanvaart wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.1 Aansprakelijkheid toerekenbare tekortkoming

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de THO slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de THO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst. De THO is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.

14.2 Schadevergoeding door toerekenbare tekortkoming

De door de THO te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% op grond van de overeenkomst door de THO aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen {exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door de THO aan koper gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs {exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van de THO in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van de THO. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de koper bedongen en door de THO verleende creditering. In geval van onrechtmatige daad van de THO of van zijn werknemers of ondergeschikten waardoor de THO rechtens aansprakelijk gehouden kan worden is de THO slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

14.3 Aansprakelijkheid door anders dan onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid van de THO voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoelt in het vorige artikellid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 1.000.000,00.

14.4 Voorwaarden bij schadevergoeding

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de THO heeft gemeld. Koper vrijwaart de THO voor alle schade die de THO mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de THO geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
aanspraken van derden, werknemers van de THO daaronder inbegrepen, die in verband met uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in haar bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door de THO geleverde producten of diensten die door de koper worden gebruikt, gewijzigd of door-geleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruikt, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

15 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van de THO te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van de THO.

16 Geschillen

Op overeenkomsten met de THO is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de THO de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

17 Privacyverklaring

De THO verwerkt zowel online als offline alleen noodzakelijke (persoons) gegevens conform de wetgeving AVG. Op moment partijen een overeenkomst aangaan met de THO verklaren zij zich akkoord met de THO privacyverklaring. De volledige privacyverklaring van de THO is hier in te zien

18 Cookieverklaring

De website(s) van de THO maakt/maken gebruik van zogenaamde cookies. Noodzakelijke cookies om de website(s) goed te kunnen laten functioneren maar ook om cookies om gegevens van de gebruiker te achterhalen en/of te monitoren. De gebruiker wordt op de website(s) van de THO hiervoor om toestemming gevraagd.

Alles over cookies vindt u in de THO cookieverklaring. Op moment partijen een overeenkomst aangaan met de THO verklaren zij zich akkoord met de THO cookieverklaring. De volledige cookieverklaring van de THO is hier in te zien.