Algemene voorwaarden Terborgse HandelsOnderneming B.V.

Inleiding

Je ziet hier de algemene voorwaarden van de Terborgse HandelsOnderneming B.V. (Hierna ook wel: THO, wij, onze, ons) Onder deze algemene voorwaarden vallen: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, de THO privacyverklaring en de THO cookieverklaring.

De THO behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de bijbehorende voorwaarden en verklaringen als hierboven beschreven te wijzigen indien de THO bij deze wijziging een aantoonbaar zwaarwichtig belang heeft en dat daarvoor het eventuele, door die wijziging geschade, belang van de wederpartij moet wijken.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Definities

1.1 Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met THO een koopovereenkomst aangaat.

1.2  Onder "aflevering" wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met THO.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Offertes en/of aanbiedingen

Al onze offertes, orderbevestigingen en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

4 Totstandkoming

4.1 De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door THO dan wel door uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Indien THO aan de koper een orderbevestiging toezendt geldt de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koper binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

5 Eigendomsvoorbehoud

THO blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopsom van al deze zaken geheel is voldaan. Indien THO in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de koper ook deze vorderingen van THO geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die THO jegens de koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens THO.

6 Aflevering en Risico

6.1 Aflevering vindt plaats "af magazijn" tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat THO de zaken zal bezorgen.

6.2 De zaken zijn voor risico van koper zodra THO heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van koper staan op de door THO aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn.

6.3 Indien is overeengekomen dat de zaken door THO bezorgd zullen worden gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten, onafhankelijk van de omstandigheid dat het vervoer plaatsvindt door een door THO aangewezen vervoerder en onafhankelijk van de vervoerscondities. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.4 THO zal koper informeren over het moment van levering, dit moment is doorgaans op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tijdens kantooruren (8:00 t/m 17:00 uur). Indien koper niet aanwezig is of niet in de gelegenheid is om de goederen in ontvangst te nemen zullen de extra kosten die hieruit voortvloeien aan koper worden doorbelast, tenzij koper THO hier tijdig (zijnde 2 werkdagen) schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.

6.5 Indien levering franco huis is overeengekomen betekent dat er franco afgeleverd wordt op de begane grond achter de eerste gesloten deur. Voor verticaal transport naar een eerste en/of hoger gelegen verdieping of naar het souterrain worden 2% van het netto factuurbedrag als kosten exclusief BTW in rekening gebracht. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er een ruime lift aanwezig is.

7 Bijkomende kosten

Montage van rekken/stellingen, bureaus, verlichting e.d. gebeurt tegen uurloon tenzij duidelijk anders in onze offerte is overeengekomen. Voor zendingen met een factuurwaarde beneden de Euro. 100,00 exclusief BTW zijn wij helaas genoodzaakt u een bedrag van Euro. 15,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. Extra kosten worden in rekening gebracht indien er bij de afleveringen zich omstandigheden voordoen die de normale gang van leveranties in de weg staan.

8 Levertijd

8.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een overeengekomen termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

8.2 THO is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht THO niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

9 Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan THO alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van THO op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

10 Garantie

10.1 Alle NIEUW geleverde zaken, dus geen gebruikte zaken of zaken afkomstig uit showroom opkopingen, worden gedurende een periode van 24 maanden gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat THO naar haar keuze voor haar rekening zal herstellen c.q. vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van THO. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan THO zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden.

10.2 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door THO in rekening worden gebracht.

11 Betaling

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij opdrachten tot levering van goederen een factuurbedrag ad. Euro. 10.000,00 te boven gaand gelden de navolgende bepalingen:                     

  • 30%   bij opdracht
  • 60%   bij levering
  • 10%   binnen 1 maand na aflevering

11.2 De op de factuur in rekening gebrachte krediet beperking kan slechts in mindering worden gebracht indien betaling binnen 8 dagen na factuurdatum plaats vindt.

11.3 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, over het verschuldigde bedrag. Dit geldt ook ingeval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

11.4 Buiten de koopsom is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten die door de niet tijdige betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin verkoper haar vordering ter incasso in handen van derden heeft moeten stellen. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro. 50,00.

12 Reclames

12.1 Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan THO.

12.2 Klachten ten aanzien van aantallen, geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan THO te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

13 Retourzendingen

Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden worden geweigerd. Alle retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.

14 Aansprakelijkheid

14.1 THO aanvaart wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

14.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is THO slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van THO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst.

14.3 THO is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.

14.4 De door THO te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% op grond van de overeenkomst door THO aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen {exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door THO aan koper gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs {exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van THO in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van THO. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de koper bedongen en door THO verleende creditering.

14.5 In geval van onrechtmatige daad van THO of van zijn werknemers of ondergeschikten waardoor THO rechtens aansprakelijk gehouden kan worden is THO slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

14.6 Aansprakelijkheid van THO voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoelt in het vorige artikellid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van. kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan Euro 1.000.000,00.

14.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij THO heeft gemeld.

14.8 Koper vrijwaart THO voor alle schade die THO mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door THO geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:-aanspraken van derden, werknemers van THO daaronder inbegrepen, die in verband met uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in haar bedrijf;

-aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door THO geleverde producten of diensten die door de koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruikt, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

15 Overmacht

15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt.

15.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van de Terborgse HandelsOnderneming B.V. te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van de THO.

16 Geschillen

Op overeenkomsten met THO is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij THO de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

17 Privacyverklaring

THO verwerkt zowel online als offline alleen noodzakelijke (persoons)gegevens conform de wetgeving AVG. Op moment partijen een overeenkomst aangaan met THO verklaren zij zich akkoord met de THO privacyverklaring. De volledige privacyverklaring van THO is hier in te zien

18 Cookieverklaring

De website(s) van THO maakt/maken gebruik van zogenaamde cookies. Noodzakelijke cookies om de website(s) goed te kunnen laten functioneren maar ook om gegevens van de gebruiker te achterhalen en/of te monitoren. De gebruiker wordt op de website(s) van THO hiervoor om toestemming gevraagd. Alles over cookies vindt u in de THO cookieverklaring. Op moment partijen een overeenkomst aangaan met THO verklaren zij zich akkoord met de THO cookieverklaring. De volledige cookieverklaring van THO is hier in te zien.