Privacyverklaring Terborgse HandelsOnderneming B.V.

Onderdeel van de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van de Terborgse HandelsOnderneming BV

Hier vindt u de privacyverklaring van de Terborgse HandelsOnderneming BV (hierna: THO). Hierin wordt omschreven hoe er met uw (persoonlijke) gegevens om wordt gegaan die worden verzameld, offline en online, door de THO.

De THO behoudt zich het recht voor om deze verklaring en de bijbehorende algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden te wijzigen indien de THO bij deze wijziging een aantoonbaar zwaarwichtig belang heeft en dat daarvoor het eventuele, door die wijziging geschade, belang van de wederpartij moet wijken.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw (persoons)gegevens worden verzameld en hoe daarmee bij de THO omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

1.0 Wie is de THO?

De THO is een service gericht bedrijf dat handelt in nieuwe, refurbished en gebruikte kantoor- en magazijninrichtingen in de breedste zin van het woord. De klantenkring van de THO loopt van particulier tot multinational.

Er zijn situaties waarin uw (persoons)gegevens door de THO verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door de THO mag u hierover natuurlijk altijd contact opnemen met de THO:

privacy@terborgse.nl | +31 (0)315-325 523 | Ettensestraat 19 | 7061 AA | Terborg | Btw. Nr.: NL804942638B01 | KVK Nr.: 09067494

2.0 Welke (persoons)gegevens worden verwerkt?

De THO verwerkt voor- en achternamen, adressen, woonplaatsen, bedrijfsnamen, telefoonnummers, faxnummers, geslacht, e-mailadressen, internetadressen, btw nummers, kvk nummmers, betaalgegevens, functietitels, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adressen, social(media)ID’s en cookie ID’s.

3.0 Doel van de verzamelde gegevens

Er wordt voor een aantal doelen (persoons)gegevens verzameld door de THO. Deze worden hieronder toegelicht.

Wettelijke verplichtingen

Een deel van de verwerkingen welke door de THO gedaan is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om (persoons)gegevens die nodig zijn om aan de belastingplicht te kunnen voldoen.

Contact

Uw (persoons)gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met de THO, zowel offline als online. Middels formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, adres, aanhef, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en bijvoorbeeld projectomschrijving.

Analytics

De website van de THO verzamelt uw (persoons)gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze (persoons)gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt.

(Persoons)gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Nieuwsbrieven

De THO verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw e-mailadres, voornaam, achternaam, aanhef, bedrijfsnaam, woonplaats en postcode worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de THO. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

4.0 Ontvangers

De (persoons)gegevens die de THO ontvangt en verwerkt worden beheerd met behulp van:

Flitzmail/Wallbrink Crossmedia

De nieuwsbrieven worden verzonden middels Flitzmail/Wallbrink Crossmedia. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht, bedrijfsnaam, woonplaats en postcode automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijsten binnen Flitzmail/Wallbrink Crossmedia.

Microsoft

De e-mail van de THO wordt gehost bij Microsoft. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden de desbetreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

Syveon Internet Solutions

De website en back-ups van de website worden gehost bij Syveon Internet Solutions. Gegevens die u achterlaat op de website van de THO zijn op de servers van Syveon Internet Solutions opgeslagen.

Trustpilot

Trustpilot kan per e-mail contact met u opnemen om u te vragen diensten en/of producten die u van ons hebt ontvangen te beoordelen[, zodat we uw feedback kunnen verzamelen en onze services [en producten] kunnen verbeteren] (het ‘Doel’). We maken gebruik van een extern bedrijf, Trustpilot A/S (‘Trustpilot’), om uw feedback te verzamelen. Dit houdt in dat we voor dit Doel uw naam, e-mailadres en referentienummer doorgeven aan Trustpilot.

Order Direct

Op het moment dat u informatie verstrekt aan de THO, online of offline, wordt deze opgeslagen in het gekoppelde ERP-systeem Order Direct. Op het moment dat u gegevens invult op de website worden deze automatisch door Order Direct overgenomen en opgeslagen op de server van de THO.

5.0 Opslag periode

Uw (persoons)gegevens worden voor langere tijd bewaard door de THO, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen via mail

Op het moment dat u contact opneemt met de THO via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Flitzmail. Deze opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@terborgse.nl.

6.0 Beveiliging

Van alleen uw voornaam, achternaam, geslacht, adres, bedrijfsnaam, woonplaats, telefoonnummer(s) en mailadres kunnen fysieke kopieën worden gemaakt in de vorm van een verzend-, pakbon en/of factuur.

In het geval van de factuur doet de THO dit alléén indien u deze (nog) niet digitaal verwerkt. Hierbij worden alleen de noodzakelijke (persoons)gegevens gebruikt.

Uw digitale (persoons)gegeven worden veilig beheerd in de eerderbenoemde systemen en software. De digitale gegevens zijn alleen toegankelijk/in te zien voor de THO medewerkers die hier gebruikt van dienen te maken, te weten adminstrate, afdeling verkoop en het management.

Fysieke kopieën worden opgeslagen in een afgesloten archief, gedurende een periode van twee tot maximaal zeven jaar. De fysieke kopieën zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van de administratie en het management.

(Persoons)gegevens die door de THO of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw (persoons)gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen het minimaal benodigde apparaten.

De THO website zelf wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van de THO privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

7.0 Uw rechten

 

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw (persoons)gegevens op te vragen die bij de THO vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de THO. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door de THO.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij de THO opgeslagen liggen in het geval van overstap naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient de THO al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wenst u niet langer dat uw gegevens bij de THO vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de THO niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat de THO uw (persoons)gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw (persoons)gegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@terborgse.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijs-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven van de THO is binnen één werkweek op uw verzoek te reageren.

8.0 Uw plichten

De THO verwerkt (persoons)gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en/of producten door de THO via e-mail. Uw (persoons)gegevens zullen/mogen door de THO nooit verkocht worden aan derden zonder uw toestemming.

De (persoons)gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde (persoons)gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes, opdrachtbevestigingen en facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte (persoons)gegevens niet worden aangeleverd, kan de THO de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn (persoons)gegevens die u heeft gedeeld met de THO met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

De THO behoudt zich het recht de (persoons)gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de THO dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de THO te beschermen. Daarbij tracht de THO altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@terborgse.nl | +31(0)315 325523  | Ettensestraat 19 | 7061 AA | Terborg | Btw.: Nr. NL804942638B01 | KVK Nr.: 09067494